Warunki gwarancji

1. Wentylacja Gniezno Ernest Rudziński ul. Jarzębowa 10, 62-200 Gniezno (w dalszej części: Wentylacja Gniezno) udziela Nabywcy gwarancji jakości na dostarczone i/lub zamontowane systemy i urządzenia wentylacyjne, zakupione w Wentylacja Gniezno (w dalszej części: Produkty), zgodnie ze wskazanymi niżej zasadami gwarancji. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Wentylacja Gniezno zapewnia dobrą jakość Produktów i ich staranny montaż oraz sprawne działanie w normalnych warunkach eksploatacji, zgodnie z załączoną do Produktu instrukcją obsługi.
3. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w samym Produkcie lub jego niewłaściwym montażu, pod warunkiem, że montaż wykonany został przez pracowników Wentylacja Gniezno.
4. Okres gwarancji wynosi:
   a. Dla urządzeń (centrale wentylacyjne, wentylatory, pompy obiegowe, siłowniki, przetworniki wielkości fizycznych, aparatura elektryczna) 24 miesiące
   b. Dla podzespołów stałych instalacji (przewody i kształtki wentylacyjne, izolacje, elementy montażowe, podkonstrukcje) 24 miesiące
   c. Dla prac montażowych (wady wynikłe z powodu niewłaściwego wykonania montażu dla danych warunków pracy) 60 m-cy 
W przypadku gwarancyjnej naprawy lub wymiany całości lub części Produktu, o których mowa powyżej, okresy gwarancji podane powyżej nie biegną od nowa
 5. Nabywca traci uprawnienia wynikające z niniejszej gwarancji w przypadku:
   a. Nieprzestrzegania instrukcji obsługi Produktów lub używania Produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem.
   b. Braku czynności konserwacyjnych, w szczególności wymiany filtrów lub wykonywanie tych czynności w okresach dłuższych niż podane w instrukcji obsługi.
   c. Stosowania nieoryginalnych filtrów i podzespołów wymiennych.
   d. Wykonania, napraw, zmian konstrukcyjnych lub montażu we własnym zakresie (nie dotyczy okresowych przeglądów i wymiany filtrów)
   e. Niezgłoszenia wady Produktów w terminie i w sposób podany w punkcie 7. 
 6. Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być przyjmowane, rozpatrywane i usuwane wyłącznie przez Wentylacja Gniezno.
7. Każdą wadę należy niezwłocznie, nie później jak 7 dni kalendarzowych od daty jej wykrycia, zgłosić pisemnie na adres siedziby Wentylacja Gniezno lub pocztą elektroniczną e-mail na adres: biuro@wentylacja.gniezno.pl. Dane kontaktowe dostępne są również na stronie internetowej: www.wentylacja.gniezno.pl. Zgłoszenia reklamacyjne dokonane z niezachowaniem procedur lub terminów, określonych powyżej, powodują utratę praw z tytułu gwarancji i nie będą rozpatrywane.
8. Wentylacja Gniezno przystąpi do zdiagnozowania i usunięcia stwierdzonej wady w ramach gwarancji w terminie nie przekraczającym 10 dni roboczych od daty dokonanego zgłoszenia. Usunięcie wady Produktu zostanie wykonane u Nabywcy lub w siedzibie Wentylacja Gniezno w zależności od charakteru wady i możliwości serwisowych Wentylacja Gniezno.
9. Wentylacja Gniezno nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe po stronie Nabywcy, nawet jeżeli powstały na skutek ujawnienia się wady Produktów zakupionych i/lub zamontowanych przez Wentylacja Gniezno. Dotyczy to w szczególności strat handlowych, utraconych zysków i innych strat pośrednich lub wtórnych, będących konsekwencją wady.
10. Koszty napraw gwarancyjnych, w tym: koszty dojazdu, koszt pracowników, koszt części zamiennych wymienianych w ramach gwarancji, nie obciążają Nabywcy.
11. Części wymontowane w ramach usługi gwarancyjnej pozostają własnością Wentylacja Gniezno.
12. Za naprawę gwarancyjną uznaje się tylko i wyłącznie naprawę wadliwego Produktu, dokonaną w okresie, o którym mowa w pkt. 4 i na warunkach określonych w niniejszej gwarancji. Napraw gwarancyjnych nie stanowią w szczególności: konserwacje, regulacje, przeglądy okresowe, okresowe wymiany filtrów, czyszczenie oraz sprawdzenie działania Produktu.
13. Gwarancja nie obejmuje:
   a. Naturalnego zużycia części eksploatacyjnych (np. filtry, uszczelki itp.)
   b. Wad i uszkodzeń powstałych wskutek wypadku, przewrócenia, upadku lub uderzenia Produktu.
   c. Wad i uszkodzeń powstałych wskutek oddziaływania sił przyrody, np. gradu, pioruna, wody opadowej
   d. Wad i uszkodzeń powstałych po zalaniu cieczą lub po kontakcie z substancją chemiczną niewystępującą wewnątrz lub na powierzchni Produktu w czasie normalnego użytkowania.
   e. Wad i uszkodzeń powstałych wskutek stosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych
   f. Wad i uszkodzeń powstałych podczas przepięcia elektrycznego w instalacji zasilającej lub z powodu niezgodności parametrów prądu zasilającego z wytycznymi zawartymi w instrukcji obsługi.
   g. Szkód powstałych podczas transportu i przeładunku, jeżeli stroną wykonującą te czynności będzie Nabywca.
14. Wentylacja Gniezno ma prawo do odmowy wykonania naprawy gwarancyjnej, jeżeli Nabywca zalega w stosunku do Wentylacja Gniezno z wymagalnymi płatnościami, niezależnie od ich tytułu. W takim przypadku, Wentylacja Gniezno może odmówić wykonania wszelkich czynności z tytułu udzielonej gwarancji i jest zwolniony z odpowiedzialności wobec Nabywcy z tytułu gwarancji.
15. Prawa gwarancyjne posiada wyłącznie Nabywca, który nabył Produkt bezpośrednio od Wentylacja Gniezno. Dalsze zbycie Produktu nie powoduje przeniesienia praw przysługujących z mocy niniejszej gwarancji na kolejnego właściciela.
16. Odpowiedzialność Wentylacja Gniezno z tytułu rękojmi jest wyłączona.
Copyright ©2018 Wentylacja Gniezno, All Rights Reserved.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem